Bloomer is dé online bloemengroothandel voor elke bloemist

Bekijk hier de algemene voorwaarden van online bloemengroothandel Bloomer.

Sinds 2018 zijn wij ook dé online plantengroothandel en verkopen wij accessoires en bloemisterij-artikelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40596609.

I ALGEMEEN
1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door een groothandelaar (hierna te noemen ‘verkoper’) gedane aanbiedingen en tussen verkoper en een klant (hierna te noemen ‘koper’) gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan. Tenzij toepassing van voorwaarden van koper schriftelijk is overeengekomen zijn zijuitdrukkelijk uitgesloten.

2.Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen partijen schriftelijk overeen te komen. Zij genieten voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

II AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST
1.Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat dat door koper wordt aanvaard, heeft verkoper desondanks het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.Door verkoper gepubliceerde gegevens over het aangeboden product, waaronder onder andere maar niet uitsluitend afbeeldingen, productspecificaties en soort gelijke uitingen, op de website of op welke manier dan ook, dienen slechts als indicatie. Zij zijn voor verkoper niet bindend en koper kan er geen rechten aan ontlenen, behalve als verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat de betreffende producten identiek zijn aan de gepubliceerde gegevens.

3.Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie van de order door verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.

4.Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen.

III PRIJZEN
1.De prijzen zijn af bedrijf verkoper.

2.Tenzij anders overeengekomen zijn in de prijs geen omzetbelasting (BTW), invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, kosten van laden en lossen, emballage, transport, verzekering, en dergelijke begrepen. Alle kostprijs verhogende factoren die in eerste instantie door verkoper worden betaald en/of die verkoper op basis van een wettelijke regeling aankoper in rekening dient te brengen, worden door verkoper aan koper in rekening gebracht. Een transportverzekering wordt slechts op speciaal verzoek en op kosten van koper afgesloten.

3. De prijzen zijn genoteerd in euro’s , tenzij op de factuur een andere valuta is vermeld.

IV LEVERING EN LEVERINGSTIJD
1. Door verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien verkoper (gedeeltelijk) niet aan zijn verplichting zal kunnen voldoen, zal hij koper hierover zo spoedig mogelijk mededeling doen. Indien hij niet de gehele bestelde hoeveelheid kan leveren is hij gerechtigd een deellevering te doen dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met koper andere gelijkwaardige of gelijksoortige producten te leveren.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt als plaats van levering de opslagplaats of verwerkingsruimte van verkoper, danwel een andere door verkoper aan te wijzen locatie. Het risico gaat op koper over op het moment van levering of, indien vervoer dient plaats te vinden, op het moment dat de producten aan de vervoerder worden overhandigd of ten behoeve van het vervoer de leveringslocatie verlaten, onafhankelijk van het feit of het vervoer vanaf de leveringslocatie plaatsvindt en of de koper dan wel de verkoper de vervoerskosten betaalt.

4. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door verkoper is vermeld op de factuur of de opdrachtbevestiging.

5. Verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien koper een vorige levering niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, de koper anderszins verplichtingen tegenover de verkoper niet is nagekomen of, naar het oordeel van verkoper, niet-nakoming dreigt.

6. Indien koper de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen is hij in verzuim en is het risico van eventueel optredend kwaliteitsverlies voor koper. De bestelde producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen.

7. Indien echter na het verstrijken van een beperkte bewaartermijn, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten naar de mening van verkoper ingrijpen vereist teneinde schade zoveel mogelijk te beperken, is verkoper gerechtigd de betreffende producten aan derden te verkopen.

8. Niet-nakoming door de koper ontslaat hem niet van de verplichting de volledige koopprijs te betalen.

9. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet leveren.

V OVERMACHT
1. Verkoper kan in geval van overmacht de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, dan wel de levering opschorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, omstandigheden verstaan als binnenlandse onlusten, oorlog, staking, natuurrampen, epidemieën, terrorisme, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals b.v. wegversperringen, wegwerkzaamheden of files, brand, overheidsmaatregelen of soortgelijke gebeurtenissen, ook indien dit alleen de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden betreft, zoals een leverancier van verkoper of een vervoerder.

VI VERPAKKING
1. Verpakking geschiedt op in de bloemen- en plantengroothandel gebruikelijke wijze en wordt door verkoper als goed koopman bepaald, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Eenmalige verpakking kan in rekening worden gebracht en wordt niet teruggenomen.

3. Indien de producten in meermalige verpakking (kartonnen dozen) en/of op duurzaam transportmateriaal (stapelwagens, containers, pallets, etc.) worden geleverd, dient koper binnen een week na levering identiek verpakkingsmateriaal met dezelfde registratie (zoals chip of label) aan verkoper te retourneren, ook als daarvoor een gebruiksvergoeding in rekening is gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien retourzending niet tijdig gebeurt of, ten aanzien van duurzaam verpakkings- en/of transportmateriaal dat voor een langere termijn aan koper in bruikleen is gegeven, niet binnen een alsnog door verkoper gestelde redelijke termijn plaatsvindt, behoudt verkoper zich het recht voor om a) de kosten hiervan bij koper in rekening te brengen alsmede b) de eventuele verder in verband hiermee door verkoper geleden schade, zoals extra huurkosten, op hem te verhalen.

5. Voor zover in eerste instantie verkoper de kosten voor het retourtransport betaalt, worden deze separaat bij koper in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dit verrekend nadat het betreffende materiaal in correcte staat is teruggekomen.

6. Bij beschadiging of verlies van meermalig en/of duurzaam verpakkingsmateriaal is koper verplicht aan verkoper de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden, alsmede de eventuele verder in verband hiermee door verkoper geleden schade, zoals extra huurkosten.

7. In geval van een geschil tussen verkoper en koper over uitstaande hoeveelheden transportmateriaal is de administratie van verkoper leidend.

VII RECLAMES
1. Meldingen van klachten betreffende zichtbare gebreken, waaronder aantal, maat of gewicht, dienen meteen na constatering, of in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de producten bij de verkoper te zijn binnengekomen. Een telefonische melding dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten door de koper schriftelijk te zijn bevestigd. Zichtbare gebreken dienen bovendien direct bij aflevering op de transportdocumenten te worden aangetekend.

2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan de verkoper te worden medegedeeld en, indien de mededeling niet schriftelijk geschiedt, binnen 24 uur na de mededeling schriftelijk te worden bevestigd.

3. De klachten dienen tenminste te bevatten:
a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek, ondersteund door bewijsmateriaal zoals foto’s of een deskundigenrapport;
b. opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door koper afgekeurde producten identiek zijn.

4. Verkoper dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen, tenzij verkoper schriftelijk heeft aangegeven van een onderzoek ter plaatse af te zien. De producten moeten in de originele verpakking ter beschikking worden gehouden.

5. Klachten die slechts een deel van de afgeleverde producten betreffen kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

6. Na het verstrijken van de termijnen genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door verkoper in behandeling genomen.

7. Indien een door koper ingediende klacht ongegrond is, dient koper de in verband met het onderzoek gemaakte kosten aan verkoper te vergoeden.

VIII AANSPRAKELIJKHEID
1. Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, behoudens en voor zover koper bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.

2. Gebreken aangaande eventuele fytosanitaire en/of andere eisen die in het land van invoer van kracht zijn geven koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij koper verkoper voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van deze eisen op de hoogte heeft gebracht.

3.Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving, stagnatieschade of andere gevolgschade van koper. Mocht verkoper desondanks gehouden zijn schade te vergoeden, dan is de aansprakelijkheid van verkoper uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aan gaande het gedeelte van de levering waarop de schade betrekking heeft.

4.Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. Verkoper wijst erop, dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens en/of dier. Bovendien kunnen sommige producten door druppelen schade veroorzaken aan materialen die met het druppelvocht in aanraking komen. Koper heeft de verplichting deze waarschuwing aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot deze gevolgen.

IX BETALING
1. Betaling dient te geschieden ten kantore van verkoper en ter keuze van verkoper:
a. netto-contant bij aflevering of
b. middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bankrekening binnen de door verkoper aangegeven termijn na factuurdatum, dan wel, bij het ontbreken van een termijn, binnen 30 dagen na factuurdatum, of
c. automatische afschrijving.
Eventuele bankkosten worden aan koper doorbelast.

2.Koper is niet bevoegd de betaling van de koopprijs op te schorten of op de koopprijs enig bedrag in mindering te brengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.

3.Koper is in verzuim enkel door het verstrijken van de betalingstermijn. Verkoper heeft alsdan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een enkele mededeling aan koper te ontbinden (uitdrukkelijk ontbindend beding). Verkoper is aan koper geen enkele schadevergoeding verschuldigd met betrekking tot de gevolgen die deze ontbinding voor koper zou kunnen hebben.

4.Verkoper is gerechtigd om bij verzuim van koper 1,5% rente op maandbasis in rekening te brengen, dan wel, indien deze hoger mocht zijn, de wettelijke rente, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening. Bij verzuim van koper is verkoper tevens gerechtigd om een daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.

5.De in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigde koper zal verkoper schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. Koper zal verkoper voorts op eerste verzoek van verkoper alle gegevens en bescheiden verschaffen die verkoper nodig heeft voor het bewijs dat de producten zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven van het hierbij bepaalde.

6. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten – met een minimum van 15% van de openstaande som – direct opeisbaar en voor rekening van koper.

X EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat koper volledig heeft voldaan aan alle vorderingen die verkoper op koper heeft of zal verkrijgen met betrekking tot door hem geleverde producten, waaronder vorderingen ter zake van het tekortschieten van koper in de nakoming van zijn verplichtingen.

2. Zolang de eigendom niet is overgegaan mag koper de geleverde producten niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze producten beslag (wensen te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen, dient koper verkoper onmiddellijk hierover te informeren.

3. Bij de uitoefening van de rechten van verkoper uit het eigendomsvoorbehoud zal koper steeds op eerste verzoek en op eigen kosten zijn volledige medewerking verlenen. Koper is aansprakelijk voor alle kosten die verkoper in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die verkoper lijdt.

4. Met betrekking tot producten die voor uitvoer zijn bestemd gelden vanaf het moment van aankomst van de producten in het land van bestemming de aldaar geldende goederenrechtelijke gevolgen met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud. Dan geldt, indien dat mogelijk is in het betreffende recht, naast het in de punten 1 t/m 3 gestelde:
a) In geval van wanprestatie door koper heeft verkoper het recht om de geleverde producten, alsmede de mede geleverde verpakkings- en transportmaterialen, terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Indien de wet dat voorschrijft impliceert dit ontbinding van de betreffende overeenkomst.
b) Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen. Hij draagt nu reeds voor alsdan alle vorderingen over die hij door de verkoop op een derde verkrijgt. Verkoper aanvaardt deze overdracht en behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren zodra koper niet correct aan zijn betalingsverplichting voldoet en, voor zover dat nodig mocht zijn, in verzuim is.
c) Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken, al dan niet tezamen met producten die niet van verkoper afkomstig zijn. In de verhouding waarin de producten van verkoper deel uitmaken van de tot stand gekomen zaak, verkrijgt verkoper de (mede-) eigendom van de nieuwe zaak, die koper reeds nu voor alsdan aan verkoper overdraagt en die verkoper aanvaardt.
d) Indien de wet voorschrijft, dat verkoper een gedeelte van de bedongen zekerheden op verzoek moet prijsgeven in gevallen waarin deze de waarde van de nog uitstaande vorderingen met een bepaald percentage overtreffen, zal verkoper hieraan gehoor geven zodra koper daartoe een verzoek doet en zulks uit de boekhouding van verkoper mocht blijken.

XI BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
1. Verkoper heeft het recht identificatiegegevens en gegevens omtrent betaling en het betaalgedrag van koper ter beschikking te stellen aan Floridata, een samenwerkingsverband van groothandelaren in de sierteeltsector.

2. De in lid 1 omschreven gegevens worden door Floridata verwerkt in een databank met als doel het verkrijgen van inzicht betreffende enerzijds de markten waarin de aangesloten groothandelaren hun sierteeltproducten afzetten en anderzijds het betaalgedrag van individuele kopers.

3. De gegevens met betrekking tot de afzet van sierteeltproducten wordt verwerkt in geaggregeerde cijfers, waaruit geen persoonsgegevens kunnen worden afgeleid. Deze gegevens worden van tijd tot tijd door Floridata, al dan niet via derden, gepubliceerd.

4. De gegevens omtrent het betaalgedrag van individuele kopers worden verwerkt ten behoeve van de inschatting van het debiteurrisico. Hieruit zijn eventueel persoonsgegevens af te leiden. De gegevens omtrent betaalgedrag worden door Floridata alleen op speciaal verzoek bekendgemaakt, voor zover dat verzoek komt van een groothandelaar die deelnemer is aan Floridata en strekt tot beperking van zijn eigen debiteurrisico.

5. Indien bovenbedoelde activiteiten van Floridata te zijner tijd door een ander zullen worden uitgevoerd heeft verkoper het recht de bovenbedoelde gegevens aan deze ander ter beschikking te stellen, die met betrekking tot deze gegevens aan dezelfde restricties gebonden zal zijn als Floridata.

XII TOEPASSELIJK RECHT/ GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing en zijn de bepalingen van het Weens koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit aanbiedingen en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn kunnen door koper slechts worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is in het gebied waar verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht ervoor te kiezen geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waar koper is gevestigd, dan wel aan de Nederlandse rechter in het gebied waar verkoper is gevestigd

3. In afwijking van het bepaalde onder lid 2 kunnen verkoper en koper overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie die handelt volgens het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage-instituut, wiens uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

XIII SLOTBEPALING
1. In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.

2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden volgens het Nederlandse recht ongeldig zou zijn in verband met strijd met enige dwingend rechtelijke bepaling, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden partijen blijven binden. In plaats van de ongeldige bepaling wordt gehandeld alsof partijen, zo zij geweten hadden van de ongeldigheid van de bepaling, een met de bedoeling van de ongeldige bepaling overeenkomende bepaling overeengekomen waren, dan wel een bepaling die die bedoeling het dichtst benadert.

LAAGSTE PRIJSGARANTIE
Bloomer biedt gegarandeerd de laagste prijs, hier zijn echter wel wat spelregels voor opgesteld:

Gegarandeerd de laagste prijs

Wij helpen je aan een beter rendement omdat je nergens goedkoper uit bent. Onze prijsmeters controleren iedere dag de prijzen bij bloemengroothandels in Nederland om dat te garanderen.

Laagsteprijsgarantie
Elders goedkoper? Product gratis!

Vind je, ondanks onze zorg, tóch een product dat op het moment van melden elders blijvend goedkoper wordt aangeboden? Vertel het ons. Je krijgt het product gratis en wij passen de prijs aan.

Hoe werkt de laagsteprijsgarantie?

  • Het moet gaan om exact hetzelfde product (o.a. kweker, verpakking en inhoud).
  • De garantie geldt niet voor aanbiedingen of andere tijdelijke prijsverlagingen elders.
  • Laat een foto zien als bewijs voor de melding.
  • Je krijgt maximaal één eenheid van het product gratis. Heb je eenmaal een product gratis ontvangen, dan kun je niet direct nogmaals het product gratis verkrijgen.
  • De garantie geldt voor alle groothandels, lijnrijders en internetaanbieders.
  • Producten aangekocht via fysieke klok zijn uitgesloten.
  • Bloomer behoudt het recht de prijsmelding eerst te controleren alvorens over te gaan tot vergoeding en/of prijsaanpassing.

Gegarandeerd de laagste prijs betekent bij Bloomer ook dat je voor gewichtsproducten alleen betaalt voor het gewicht dat je ook daadwerkelijk ontvangt. Het klinkt logische maar is dat veelal niet. Weeg maar eens van een andere groothandel producten uit de lijst Populus/Parvifolia/Pittosporum/Kruid na op gewicht. En…? klopt het gewicht op de weegschaal met jouw factuur? Ook dat bedoelen we met gegarandeerd de laagste prijs garantie!

Privacy

Bloomer heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Onderstaande tekst zet uiteen hoe wij binnen Bloomer met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Bloomer wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Bloomer is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers..

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien.

In uitzonderingsgevallen deelt Bloomer informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Bloomer zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.